សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចបន្ថែមថវិកាជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចបន្ថែមថវិកាជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក