សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែម ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែមជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ត្រៀមពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក