រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសារាចរណែនាំពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ


រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសារាចរណែនាំពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ https://t.me/TVKlocal/1340

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក