សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា នៅពេលខាងមុខនេះ វ៉ាក់សាំងចំនួន ១លាន ៥០ម៉ឺនដូស នឹងមកដល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀត !!


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា នៅពេលខាងមុខនេះ វ៉ាក់សាំងចំនួន ១លាន ៥០ម៉ឺនដូស នឹងមកដល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀត !!

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក