ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់ ឱ្យគ្រូបង្រៀន នៅភ្នំពេញ កណ្ដាល ព្រៃវែង កោះកុង និងព្រះសីហនុ បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់ ឱ្យគ្រូបង្រៀន នៅភ្នំពេញ កណ្ដាល ព្រៃវែង កោះកុង និងព្រះសីហនុ បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក