សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា មិនទាន់តម្រូវឱ្យមានការបិទ ឬផ្អាកដំណើរ ការរោងចក្រ ផ្សារ និងអាជីវកម្មផ្សេងៗ តែត្រូវឱ្យមានការអនុវត្តវិធាន អនាម័យ ឱ្យបានហ្មត់ចត់


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា មិនទាន់តម្រូវឱ្យមានការបិទ ឬផ្អាកដំណើរការរោងចក្រ ផ្សារ និងអាជីវកម្មផ្សេង ៗ តែត្រូវឱ្យមានការអនុវត្តវិធានអនាម័យឱ្យបានហ្មត់ចត់ ហើយស្នើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងយកចិត្ត ទុកដាក់ខ្ពស់ជានិច្ច ។ @សារសំឡេងបន្ទាន់សម្តេចតេជោ យប់ថ្ងៃទី ៨ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២១

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក