សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


ម្សឹលមុិញខ្ញុំបានប្រកាសអំពីការដំឡើង បៀវត្តជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ អំពីពេលវេលាដែលបង្កឱយមានការភ័ន្ត ច្រឡំ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាការដំឡើងបៀវត្តនិង ត្រូវចាប់ផ្តើមនៅខែមករាឆ្នាំ២០២៣៕