សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ រូបថតមួយសន្លឹកនេះខ្លួនខ្ញុំក៍មិនដែលបានឃើញដែរ ទើបតែថ្ងៃនេះប្រទះឃើញតាម បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម


តាមពិនិត្យវ៉ែនតានេះពាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ

 

១៩៩៤ដល់ដើមឆ្នាំ១៩៩៩ដែលជាដំណាក់កាលអនុវត្តន៍នយោបាយឈ្នះ

 

ឈ្នះ។ពេលនោះដេក ដើរ ឈរ អង្គុយ

នឹកគិតចង់បានសន្តិភាពដើម្បីមានឱកាស

កសាងប្រទេស។

ទឹកមុខខ្ញុំនោះកំពុងគិតទៅឆ្ងាយដែលមិន

មានអ្នកណាអាចស្មានត្រូវនោះឡើយ។

ពេលនេះសន្តិភាពមានហើយត្រូវរួមគ្នា

ការពារកុំឱយបាត់បង់ទៅវិញ។

សូមកុំឱយក្មេងជំនាន់ក្រោយមានរឿង

អកុសលដូចខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកជំនាន់មុនដែល

ប្រទេសមានសង្គ្រាមទើបខិតខំរកសន្តិភាព។កុំចាំមានសង្គ្រាមទើបស្រែក

ថាស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺវាហួសពេល

ស្រោចស្រង់ដូចនៅអ៊ុយក្រែនអីចឹង៕