សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន :ចៅ៣នាក់មកលេង ឯចៅម្នាក់ទៀតជាប់ ប្រឡង