ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន២៥នាក់ បន្ថែមទៀត និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ


ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន២៥នាក់ បន្ថែមទៀត និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ ព្រមទាំងមានការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បន្ថែមថ្មីលើអ្នកជំងឺ ៣នាក់ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក