សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រីរាជការ គឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន


សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ (មន្ត្រីរាជការ គឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន មិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះ ទេ ហើយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹង នូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមជំនាញនីមួយៗអោយទាន់ សម័យកាលបច្ចេក វិទ្យាបច្ចុប្បន្ន មិនត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីអភិរក្សនិយមនោះទេ ) ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក