ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តភាគរឿង (កូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទពេញបរមី)


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្ម ការ ផលិតភាពយន្តភាគរឿង (កូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទពេញបរមី) ។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក