សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ មិនមែនមានន័យថា ជាការប្រកាសបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ មិនមែនមានន័យថា ជាការប្រកាសបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ យើងគ្រាន់តែប្រកាសបញ្ចប់នូវព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ នៅតែជាកិច្ចការបន្តតទៅទៀត ព្រោះកិច្ចការនេះមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានទេ សូមកុំឲ្យកើតមាននូវព្រឹត្តិការណ៍ដទៃៗទៀត ។