រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២


ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក