ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១!!


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ការសម្រេចរបស់ខ្ញុំ ឲ្យមានប្រទេសអាស៊ានពី ៩ទៅ១០ តើមានកំហុសឬទេ? សូមឲ្យអ្នកវិភាគអន្តរជាតិវិភាគចុះ តើអាស៊ានមានចំនួន ៩ ខុសធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ឬអាស៊ានត្រូវមានចំនួន ១០ ។

- សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ្នកឯងប្រឆាំងរបបរាជានិយម ព្រះមហាក្សត្រ ខ្ញុំកាន់តែលើកតម្កើងព្រះមហាក្សត្រ រាជានិយម ។ អ្នកឯងចង់បង្កើតសាធារណរដ្ឋ ទាល់តែរំលងខ្មោច គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាមុនសិន។