សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន សូនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន សូនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក