សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១តទៅ អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង គឺតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តសំណាក ដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១តទៅ អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង គឺតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តសំណាក ដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR នឹងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ដដែល ហើយ
ការអនុវត្តនេះ ក៏ត្រូវអនុវត្ត នៅក្នុងក្របខណ្ឌទាំងផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស។

សារសំឡេងពិសេស ឃ្លីបទី២ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក