រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសមាសភាព ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល