សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖នេះជារូបថតប្រវត្តិសាស្រ្តកាលពី៣០ឆ្នាំមុន


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖នេះជារូបថតប្រវត្តិសាស្រ្តកាលពី៣០ឆ្នាំមុនដែលមនុស្សខ្លះមិនយល់គួរស្វែងយល់
ឱយបានច្បាស់។