សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន បានបញ្ជាក់ថា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងដៃ សរុបចំនួន ៣៨លានដូស ហើយប្រជាពលរដ្ឋជិត ១០០% ក្នុងគោលដៅ ១០លាននាក់


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន បានបញ្ជាក់ថា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងដៃ សរុបចំនួន ៣៨លានដូស ហើយប្រជាពលរដ្ឋជិត ១០០% ក្នុងគោលដៅ ១០លាននាក់ បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្តេចតេជោ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា យើងនៅមានវ៉ាក់សាំង ទុកសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនបានចាក់ ហើយវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅក្នុងដៃ អាចនឹងយកទៅបន្តចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមភូមិ ឬនៅខ្នងផ្ទះតែម្តង។
សារសំឡេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១