ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសយកថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារអាយុពី ៦ ឆ្នាំ ដល់ ១២ ឆ្នាំ


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសយកថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារអាយុពី ៦ ឆ្នាំ ដល់ ១២ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីយើងចាក់ជិតរួចរាល់កុមារ និងយុវវ័យអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ។
សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ទៀតថា ការបើកយុទ្ធនាការនេះ ត្រូវធ្វើក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ឯថ្នាក់ជាតិត្រូវបើកយុទ្ធនាការនៅវិមានសន្តិភាព ដូចពេលដែលយើងចាក់ឲ្យកុមារ និងយុវវ័យអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក