សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន : ថ្ងៃនេះបានចាក់ វ៉ាក់សាំងដូសទី៣


សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន : ថ្ងៃនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ឬដូសជំរុញជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់។
(តែពីរនាក់បានហើយយាយនិងតា)
នៅទូទាំងប្រទេសចាក់ដូសទី៣ឬដូសជំរុញបានប្រមាណជិត៧៨មុឺននាក់រួចទៅហើយ។
យើងនឹងបន្តការចាក់ដូសទី៣ឱយបានគ្រប់ៗគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចាក់ដូសទី១និងដូសទី២រួចរាល់ទៅតាមពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ដោយគិតពីដូសទី២ទៅដូសទី៣ក្នុងរយ:ពេលពី៤ទៅ៦ខែ៕