សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ តើមិនឲ្យពឹងចិន តើឲ្យខ្ញុំពឹងនរណា? តើខ្ញុំមានកំហុសទេ នៅពេលដែលខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តចិន ហើយបានសមិទ្ធផលដូចពេលបច្ចុប្បន្ន?


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ តើមិនឲ្យពឹងចិន តើឲ្យខ្ញុំពឹងនរណា? តើខ្ញុំមានកំហុសទេ នៅពេលដែលខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តចិន ហើយបានសមិទ្ធផលដូចពេលបច្ចុប្បន្ន? ។
តើមាននរណាដើរតួនាទីជំនួសចិន ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា? ស្របពេលដែលកម្ពុជា មានផ្លូវរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតូចធំ អគ្គិសនី និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនជាជំនួយរបស់មិត្តចិន តើនរណាមកជំនួសបាន បើមិនមានមិត្តចិន?។