ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាខេត្ត រាជធានី ដើម្បីកំណត់បើកសាលារៀន


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាខេត្ត រាជធានី ដើម្បីកំណត់បើកសាលារៀន នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដែលពុំមានជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩កើតឡើង។
សារសំឡេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក