កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការទទួលវ៉ាក់សាំង SARS-CoV-2 (Sinopharm) ចំនួន ១០ម៉ឺនដូស


កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការទទួលវ៉ាក់សាំង SARS-CoV-2 (Sinopharm) ចំនួន ១០ម៉ឺនដូស ពីសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមចិន ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក