ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបរិច្ចាគសាច់ប្រាក់ចំនួន ២០០,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបរិច្ចាគសាច់ប្រាក់ចំនួន ២០០,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្ថែមលើការសន្យារបស់កម្ពុជាចំនួន ១០០,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ជំនួយមនុស្សធម៌អាស៊ាន ជូនរដ្ឋាភិបាលសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់សម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ និងបរិច្ចាគឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន ជូនសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក