យើងខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរ និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


យើងខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរ និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានរៀបចំទុកជាមុនបានយ៉ាងជោគជ័យនូវផែនការមេសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមដំបូងនៃវិបត្តិនេះ 
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងទាំងអស់គ្នានឹងចាកចេញពីវិបត្តិនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយឈានទៅរកការបើកប្រទេសឡើងវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ក្នុងនាមជាប្រទេសគោលដៅទេសចរណ៍មួយ «កម្ពុជាជាប្រទេសតូចពិត ប៉ុន្តែមានបេះដូងមនុស្សធម៌ និងវប្បធម៌នៃការចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយ»
ដោយក្តីគោរពពីក្រុមហ៊ុន All Dreams Cambodia

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក