រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត យុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក