ជាដំណឹងល្អ!! រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រោមកម្មវិធីជំនួយសង្គម ជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ


ជាដំណឹងល្អ!!
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រោមកម្មវិធីជំនួយសង្គម ជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅ ដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព មានជំងឺកូវីដ ឬស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩។
កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់នេះ នឹងចាប់ផ្តើមឡើងពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក