លទ្ធផលនៃការចូលរួម របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


លទ្ធផលនៃការចូលរួម របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរវាង គណបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងគណបក្សនយោបាយលើពិភពលោក តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក