ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបន្ថែមជូនថវិកា ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានា នៅទូទាំងប្រទេស


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបន្ថែមជូនថវិកា ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានា នៅទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ត្រៀមទី ២១ ដល់ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក