សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានយល់ព្រម និងសម្រេចបញ្ចូលសាលាអង្គការ ជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានយល់ព្រម និងសម្រេចបញ្ចូលសាលាអង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍ ( សាលាកុមារអូទីសិម ) ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ដោយរួមទាំងបញ្ចូលគ្រូ និង បុគ្គលិកអប់រំទីនោះជាបុគ្គលិករដ្ឋ ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក