អ្នកសេដ្ឋវិទូថាធនាគារកណ្តាលអាម៉េរិកហាក់កំពុងប្រលែងលេងនឹងភ្លើងដោយបានប្រថុយមិនព្រមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់

Toyota long bar

អ្នកសេដ្ឋវិទូលោក Claudia Sahm បាននិយាយថាធនាគារកណ្តាលអាម៉េរិកហាក់កំពុងប្រលែងលេងនឹងភ្លើងដោយបានប្រថុយមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយលោកអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាម៉េរិកកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតក្នុងពេលដែលកំពុងកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផង និងនៅស្របពេលដែលរបាយការណ៍អត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល 3 ខែមានអាត្រាត្រឹមពាក់កណ្តាលភាគរយនៃកម្រិតទាបរយៈពេល 12 ខែរបស់អាម៉េរិក ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ។
# ប្រភព CNBC News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ

Royal Group