មាសបានកើនឡើង0.4% ស្មើនឹងតម្លៃ $2 329,16 ក្នុងមួយអោន

Toyota long bar

តម្លៃមាសបានកើនឡើងខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារពោលគឺបានកើនឡើង 0.4% ស្មើនឹងតម្លៃ $2,329.16 ក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីទិន្នន័យនៃការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកមានភាពធូរស្បើយនិងបានធ្វើឱ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមថាធនាគារ Federal Reserveអាម៉េរិក នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅឆ្នាំនេះ និងបានធ្វើឱ្យប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះ។
# ប្រភព CNBC News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ