នៅថ្ងៃចន្ទ ទី‌១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ មានពិធីប្រគល់គ្រឿងញៀន​ សារធាតុគីមីផ្សំ សារធាតុគីមី ជូនគណៈកម្មការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀន ដើម្បីកំទេចចោល ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី‌១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ មានពិធីប្រគល់គ្រឿងញៀន​ សារធាតុគីមីផ្សំ សារធាតុគីមី ជូនគណៈកម្មការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀន ដើម្បីកំទេចចោល ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

គណៈកម្មការផ្ទៃក្នុង នៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រគល់គ្រឿងញៀន សារធាតុគីមីផ្សំ សារធាតុគីមី ដែលរឹបអូស ជូនគណៈកម្មការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀន ចំនួន ៧,៣៥ តោន។