ក្រុមឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែមាស កំពុងតស៊ូរុករក ដើម្បីរក្សាកំណើនមាសពិភពលោក

Toyota long bar

យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោក បានឱ្យដឹងថា ឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែមាសកំពុងតស៊ូរុករក ដើម្បីរក្សាកំណើនផលិតកម្ម ខណៈមាសកាន់តែខ្សត់ខ្សោយឡើង និងពិបាករក។

Royal Group

# ប្រភព CNBC  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ