ប្រធានាធិបតីបារាំង បានប្រកាសរំលាយសភាជាន់ទាប និងបានអំពាវនាវឲ្យមានបោះឆ្នោតបន្ទាន់មួយ

Toyota long bar

ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានប្រកាសរំលាយសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសបារាំង ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងបានអំពាវនាវឲ្យមានបោះឆ្នោតបន្ទាន់មួយ ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភា បន្ទាប់ពីគណបក្សរបស់លោកបានបរាជ័យ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

Royal Group

# ប្រភព CNBC  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ