គូប្រជែង សំខាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល បានប្រកាសលាលែងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

Toyota long bar

គូប្រជែងសំខាន់របស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu គឺលោក Benny Gantz បានប្រកាសលាលែង ចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីមិនមានផែនការ ថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន ក្រោយ សង្រ្គាមចប់។

Royal Group

# ប្រភព CNBC  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ