ក្រុមអ្នកតំណាងប្រទេសប្រមាណ ៣៨ បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុង Brussels

Toyota long bar

ក្រុមអ្នកតំណាងប្រទេសប្រមាណ ៣៨ បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីអំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់នៅតំបន់ Gaza Strip និងផែនការសម្រាប់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ។

Royal Group

# ប្រភព AP News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ