លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហាញពីផែនការដំឡើងពន្ធយ៉ាងច្រើនលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិន

– លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហាញពីផែនការដំឡើងពន្ធយ៉ាងច្រើន លើទំនិញនាំចូលរបស់ចិន ក្នុងកិច្ចប្រជុំសភា ដើម្បីជំរុញការផលិត និងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ក្នុងស្រុក ក្រោយពីលោកបានចោទប្រកាន់ចិនថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មបោកប្រាស់គេ។

# ប្រភព Bloomberg News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ