ស៊ូដង់ធ្លាក់ក្នុងភាពអត់ឃ្លាន ខណៈភាគីសង្គ្រាមទាំងសងខាងមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយដៃ

-ប្រភពពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា កុមារស៊ូដង់កំពុងស្លាប់ដោយសារអត់អាហារ ចំណែកឯអ្នកជំងឺវិញមិនទិញថ្នាំព្យាបាលឡើយ ដើម្បីទុកប្រាក់ទិញអាហារបរិភោគ ខណៈប្រជាជនស៊ូដង់កំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពអត់ខ្លាន៕ ប្រភព៖ Al Jazeera
ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា