ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មក បើធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូ

-ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មកបើធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូ ស្របពេលធនាគារកណ្តាលជប៉ុន បានសម្រេចបន្តរក្សាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួន ឱ្យនៅដដែល និងបានបញ្ចុះ តម្លៃទិន្នផលដ៏ធំរបស់ខ្លួន ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន ជាពិសេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក ។

# ប្រភព Bloomberg News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ