សភាហុងកុង បានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយ

– សភាហុងកុងបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដែលនឹងដាក់ទោសដូចជាការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយ ជីវិតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងការក្បត់ជាតិ និងការបះបោរ និងទោសជាប់គុករហូតដល់ 20 ឆ្នាំពីបទលួចយកការសម្ងាត់របស់រដ្ឋ។

# ប្រភព CNA News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ