ចិនកំពុងពង្រឹងខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា

-បក្សកុម្មុយនិស្តដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ចិននឹងពង្រីកតួនាទីកាន់តែធំឡើងក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ខ្លួន ជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញថាក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងលើថានៈជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ 2 របស់ពិភពលោក។
# ប្រភព Bloomberg News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ