ចិន បាន កាត់ បន្ថយ អត្រាការប្រាក់គោលដើម្បី ជំរុញ តម្រូវការ ឥណទាន និង ធ្វើឱ្យ ទីផ្សារ អចលនទ្រព្យ រស់ ឡើង វិញ

-ចិន បាន កាត់ បន្ថយ អត្រាការប្រាក់គោលច្រើនជាងការរំពឹងទុកដើម្បីជួសទប់ទល់នឹងអត្រាប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ នៅថ្ងៃ អង្គារ នេះ ខណៈ អាជ្ញាធរ ចិនកំពុងបង្កើន កិច្ច ប្រឹងប្រែង ដើម្បី ជំរុញ តម្រូវការ ឥណទាន និង ធ្វើឱ្យ ទីផ្សារ អចលនទ្រព្យ រស់ ឡើង វិញ។
# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ