ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron Corp. (CVX) បានព្រមានរដ្ឋ California អំពីគោលនយោបាយអាកាសធាតុដ៏ប្រថុយប្រថានរបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron Corp. (CVX) បានព្រមានរដ្ឋ California អំពីគោលនយោបាយអាកាសធាតុដ៏ប្រថុយប្រថានរបស់ខ្លួន ថាជាល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចនឹងបណ្តាលឲ្យឡើងថ្លៃទំនិញ និងកង្វះខាតប្រេងសាំង។

# ប្រភព Bloomberg  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ