ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួន បានផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រទេសចំនួន៦ នៅអឺរ៉ុប បានផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិក UN មួយចំនួន បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។

# ប្រភព CNA News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ