ការជួលលំនៅដ្ឋាន នៅប្រទេសសិង្ហបុរី បានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំមកនេះ

ការជួលលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី បានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំមកនេះ នៅស្របពេលការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋានជួល កំពុងកើនឡើងក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ។

# ប្រភព Bloomberg News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ