ចិន និងហ្វីលីពីន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថា ចិន និងហ្វីលីពីន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងដែនសមុទ្រ និងគ្រប់គ្រងជម្លោះ ព្រមទាំងការខ្វែងគំនិតគ្នា តាមរយៈការពិភាក្សាជាមិត្តភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហាជុំវិញដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ