ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla បានកាត់បន្ថយតម្លៃរថយន្ត Model Y របស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប រួមទាំងនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរ

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តTesla (TSLA.O) បើកទំព័រថ្មីមួយដោយបានកាត់បន្ថយតម្លៃរថយន្ត Model Y របស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប រួមទាំងនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរ មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបន្ធូរបន្ថយតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយសារប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីមិនច្បាស់លាស់ និងបានធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ធ្លាក់ចុះជិត 3% នៅដើមឆ្នាំ 2024 នេះ។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ